Ортус, КС (0,5л)

653,00 грн.

Високоселективний контактний акарицид з ефектом нокаутуючої дiї, який повнiстю знищує усi рухомi стадiї розвитку клiща, а також проявляє високу овi-ларвiцидну дiю. Безпечний для корисних комах, хижих клiщiв-ентомофагiв та бджiл.
Пакування:
пляшка 0,5л.

Немає в наявності

Артикул: 8061 Категорія:

Діюча речовина:

фенпіроксимат, 50 г/л

Механізм дії:

Ортус спричиняє негайний паралiч усiх рухомих стадiй клiща (личинки, нiмфи, iмаго) за рахунок механiзму дiї, який характеризується вiдразу трьома важливими процесами:

  • нервовий iмпульс (порушується передача iнформацiї через постсинаптичнi мембрани нервової системи до органiв клiща);
  • окислювальне фосфорювання (переривається процес синтезу молекул аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ) за рахунок енергiї окислення молекул органiчних речовин, що веде до повного енергетичного виснаження органiзму);
  • порушення гормонального статусу линьки i метаморфози (порушується життєвий цикл клiща i унеможливлюється завершення стадiй його розвитку). Молодi клiщi, що можуть з’явитися з уже вiдкладених на момент застосування Ортусу яєць, також негайно гинуть вiд контакту з залишками препарату.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

Ортус стабiльно високоефективний за несприятливих факторiв навколишнього середовища (висока температура, сильна сонячна iнсоляцiя, ряснi опади). Найшвидша дiя препарату досягається за пiдвищених температур — +25-30°С. Ортус не викликає ознак фiтотоксичностi у рослин культури, безпечний для ентомофагiв (хижих клiщiв) i корисних комах, у т. ч. бджiл. Рекомендується застосовувати Ортус один раз на сезон у якостi першої обробки. Рекомендована норма витрати робочого розчину:

  • на виноградi — 800-1000 л/га; на хмелi — 500-2000 л/га;
  • на сої — 200-400 л/га (у випадку використання на сої, що вирощується на поливних землях пiвдня України та залежно вiд росту i розвитку рослини, норма витрати робочого розчину має бути збiльшена до 400-600 л/га);
  • на яблунi — 800-1200 л/га.

Регламент застосування:

КультураШкідникиНорма витрати, л/гаСпосіб, час обробок, обмеження
ВиноградникиПавутинний (Tetranychus urticae) і садовий павутинний (Schizotetranychus pruni) кліщі0,6-1,5Обприскування в період масової появи кліщів
ХмільникиПавутинний кліщ (Tetranychus urticae)1,7-2,1Обприскування в період масової появи кліщів
Соя0,7-1,15
ЯблуняЧервоний плодовий (Panonychus ulmi), глодовий (Tetranychus viennensis), бурий плодовий (Briobia redikozzevi), звичайний павутинний (Tetranychus urticae) та інші кліщі1-1,5Обприскування перед цвітінням у фазу рожевого бутону або після цвітіння в період активного розвитку зав’язі

Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm для польових культур та ID, IDK, ITR з розмiром крапель 125-350 МОД μm для садiв.
Клiщ повнiстю гине протягом 4–7 дiб пiсля обробки, проте наносити шкоду листковiй поверхнi культури вiн припиняє вiдразу пiсля контакту з препаратом. Тривалiсть захисної дiї Ортусу — до 28 днiв.
Сумісність
Сумiсний iз бiльшiстю засобiв захисту рослин, якi застосовуються для захисту яблунi, винограду та хмелю, добривами, регуляторами росту (за винятком бордоської рiдини та сульфату кальцiю).

Переваги:

  • висока ефективнiсть
  • швидка дiя
  • тривалий захист
  • вiдсутнiсть негативного впливу на ентомофагiв

Об'єм, л

0.500

Виробник

Діюча речовина

Культури

, , ,